Đếm số LED đã rải

Lưu ý: Chỉ đếm được các LED có trong danh sách, không đếm được các hình tùy chỉnh

 

0912 773 682